Praktische informatie

Informatie voor patiënten

In dit document wordt één en ander toegelicht over de gang van zaken binnen onze praktijk.

 

Na uw inschrijving wordt er direct een afspraak met u ingepland. Hiervan ontvangt uw een bevestiging per email of op uw afsprakenkaartje.

 

Mocht u iets willen wijzigen of uw afspraak annuleren kunt u dit doen via telefoonnummer 0183-769023, of per email aan de betreffende therapeut. Een, niet 24 uur van tevoren, afgemelde afspraak zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

 

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

 

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 

Huisregels

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

 

In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

 

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

 

De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

 

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 

Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?

 

Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 

 

Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. 

 

Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

 

De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

 

U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.

 

Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.

 

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. De eerste keer dat u te laat of niet afbelt, zal FysioFit Altena de kosten voor eigen rekening nemen. Volgende niet nagekomen afspraken zullen voor 50% bij u in rekening worden gebracht. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

 

Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

 

Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.

 

Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

 

Privacy wetgeving

Om de behandelprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen, worden uw medische en administratieve gegevens bijgehouden in ons elektronisch patiënten dossier (EPD). Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Naast uw eigen fysiotherapeut hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot dit dossier die werkzaam zijn bij FysioFit Altena.

 

Iedereen heeft geheimhoudingsplicht en er wordt uitermate zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.
Gegevens van patiënten worden zonder toestemming van de patiënt niet aan derden verstrekt, ook niet aan familie.

 

Het volledige document betreffende de privacywetgeving is in te zien in de patiënten informatiemap in de wachtkamer op onze praktijk, de rechten en plichten omtrent de AVG zijn hier verder in te zien.

 

Bekijk onze privacy verklaring

 

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over bepaalde procedures in de praktijk, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Er zal samen met u naar een oplossing worden gezocht. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich ook wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 

Fysiofit Altena neemt deel aan de klachtenprocedure regeling van het KNGF. In de wachtkamer van onze praktijk is een folder beschikbaar m.b.t. de klachtenregeling.

 

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op.